slide1

MỘT SỐ SẢN PHẨM BÁN CHẠY NỔI BẬT

Mỡ Chịu Nhiệt Sinorex

Sinorex Loại Túi 500g

40.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sopex

Sopex Trắng Loại Lon Nhựa 400g

55.000 
36.000 

Lipex Loại Lon

Lipex 3 Loại Lon 400g

45.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

HIGH TEMPERATURE LUBRICANT GREASE EP3 VP260 loại lon nhựa 400g

70.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sinorex

Sinorex Loại Xô 2.5KG

295.000 
Hết hàng

Bơm mỡ 1 Ti inox

CÂY BƠM INOX 1 TI

235.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sopex

Sopex Trắng Loại Túi 900g

90.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sopex

Sopex Trắng Loại Túi 450g

55.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sopex

Sopex Trắng Loại Xô 3KG

300.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sopex

Sopex Trắng Loại Phuy 180KG

13.500.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sopex

Sopex Trắng Loại Lon Nhựa 400g

55.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sopex

Sopex Trắng Loại Xô 15KG

1.400.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sopex

Sopex Trắng Loại Túi 800g

80.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sinorex

Sinorex Loại Túi 500g

40.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sinorex

Sinorex Loại Túi 800g

61.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sinorex

Sinorex Loại Xô 4KG

320.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sinorex

Sinorex Loại Xô 2.5KG

295.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sinorex

Sinorex Loại Túi 1KG

76.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sinorex

Sinorex Loại Phuy 180KG

13.500.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sinorex

Sinorex Loại Lon Nhựa 400g

45.000 

Mỡ Chịu Nhiệt Sinorex

Sinorex Loại Xô 17KG

1.550.000 

Lipex Loại Túi

Lipex 3 Loại Túi 800g

65.000 

Lipex Loại Túi

Lipex 3 Loại Túi 500g

48.000 

Lipex Loại Xô

Lipex 3 Loại Xô 4KG

320.000 

Lipex Loại Phuy

Lipex 3 Loại Phuy 180KG

11.500.000 

Lipex Loại Lon

Lipex 3 Loại Lon 400g

45.000 

Lipex Loại Xô

Lipex 3 Loại Xô 15KG

1.050.000 

Lipex Loại Túi

Lipex 3 Loại Túi 1KG

80.000 

Mỡ Bôi Trơn Đa Dụng Star

Star Loại Túi 500g

35.000 

Mỡ Bôi Trơn Đa Dụng Star

Star Loại Túi 800g

65.000 

Mỡ Bôi Trơn Đa Dụng Star

Star Loại xô 4KG

222.000 

Mỡ Bôi Trơn Đa Dụng Star

Star Loại xô 15KG

775.000 

Mỡ Bôi Trơn Đa Dụng Star

Star Loại Phuy 180KG

8.810.000 

Mỡ Bôi Trơn Đa Dụng Star

Star Loại Túi 1KG

69.000 

Calpex Loại Xô

Calpex Loại Xô 4KG

280.000 

Calpex Loại Phuy

Calpex Loại Phuy 180KG

8.820.000 

Calpex Loại Xô

Calpex Loại Xô 15KG

825.000 
35.000 
Hết hàng

Bơm mỡ 1 Ti inox

CÂY BƠM INOX 1 TI

235.000 

Bơm mỡ 2 Ti vàng

Cây Bơm 2 Ti Vàng

275.000 
Hết hàng

Bơm mỡ 2 Ti trong suốt

Cây Bơm 2 Ti Trong

265.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

HIGH TEMPERATURE LUBRICANT GREASE EP3 VP260 loại lon nhựa 400g

70.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

HIGH TEMPERATURE LUBRICANT GREASE EP3 VP260 loại túi 900g

122.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

HIGH TEMPERATURE LUBRICANT GREASE EP3 VP260 loại túi 1KG

122.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

HIGH TEMPERATURE LUBRICANT GREASE EP3 VP260 loại xô thiếc 3KG

402.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

HIGH TEMPERATURE LUBRICANT GREASE EP3 VP260 loại xô nhựa 4KG

463.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

HIGH TEMPERATURE LUBRICANT GREASE EP3 VP260 loại xô nhựa 15KG

1.789.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

HIGH TEMPERATURE LUBRICANT GREASE EP3 VP260 loại phuy 180KG

18.494.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

SYNER loại lon nhựa 400g

63.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

SYNER loại xô thiếc 3KG

393.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

SYNER loại túi 900g

75.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

SYNER loại túi 1KG

83.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

SYNER loại xô nhựa 4KG

355.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

SYNER loại xô nhựa 15KG

1.300.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

SYNER loại phuy 180KG

15.048.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LITHIUM COMPLEX NLGI3 VP250 loại lon nhựa 400g

79.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LITHIUM COMPLEX NLGI3 VP250 loại túi 900g

67.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LITHIUM COMPLEX NLGI3 VP250 loại túi 1KG

74.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LITHIUM COMPLEX NLGI3 VP250 loại xô thiếc 3KG

248.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LITHIUM COMPLEX NLGI3 VP250 loại xô nhựa 4KG

321.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LITHIUM COMPLEX NLGI3 VP250 loại xô nhựa 15KG

1.769.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LITHIUM COMPLEX NLGI3 VP250 loại phuy 180KG

13.454.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LUBRICANT GREASE VP0133C Loại Lon Nhựa 400g

44.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LUBRICANT GREASE VP0133C Loại Túi 900g

55.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LUBRICANT GREASE VP0133C Loại Túi 1KG

60.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LUBRICANT GREASE VP0133C Xô Thiếc 3KG

206.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LUBRICANT GREASE VP0133C Loại Xô Nhựa 4KG

265.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LUBRICANT GREASE VP0133C Loại xô nhựa 15KG

959.000 

Mỡ Bôi trơn cao cấp, chịu nhiệt cao

LUBRICANT GREASE VP0133C Loại Phuy 180KG

10.934.000